Kitaplar:

 • Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu, Ankara 2010
 • 5237 ve 5271 Sayılı Kanunlar Işığında Şikâyet Kurumu, Ankara 2009
 • Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Ankara 2007
 • Ceza Muhakemesinde İstinaf, Ankara 2016

Makaleler:

The editor should provide have a peek here you suggestions and changes which will make your job better.

 • “Noterlerin Harç, Vergi ve Resim Bedellerini Zamanında Yatırmamasından Doğan Ceza Sorumluluğu”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Cilt 64, 787-791 pp., 2010.
 • “Ceza Hukukunda Kural Üzerinde Hata”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 68, 135-160 pp., 2007.
 • “5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Zimmet Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 4, 23-29 pp., 2009.
 • “CMK’nda Yakalama Emri”, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Cilt III, 895-900 pp., İstanbul 2010.
 • “Türk Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 69, 21-50 pp., 2007 (Z. Hafızoğulları ile birlikte).
 • “Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Bedenden Örnek Alınması ve Genetik İncelemeler”, Adli Bilimler Dergisi, Cilt 8, 63-71 pp., 2009 (O. Bakşi ile birlikte).
 • “Ceza Muhakemesinde Bekletici Sorun Kararının Dava Zamanaşımının Durmasına Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 83, 68-72 pp., 2009 (G. O. Ergün ile birlikte).
 • “Bir Suç İçin Bir Ceza Verilir İlkesinin İhlali: TCK md. 142-4”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, 138-143 pp., 2007 (M. Feyzioğlu ile birlikte).
 • “Cezaların Toplanması ve Koşullu Salıverilme İlişkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 69, 51-54 pp., 2007  (M. Feyzioğlu ile birlikte).
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türk Hukukunda Azami Tutukluluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, Sayı: 2010/4, 181-187 pp., 2010 (M. Özen ve G.O. Ergün ile birlikte).
 • “Şike Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 69 Sayı: 2011/4, 35-44 pp., 2011
 • “Ceza Muhakemesinde Tanık Beyanının Delil Değeri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, 307-318 pp 2015.
 • “Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk Pornografisi”, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, 2015 C. I, ss. 545-556.
 • “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 65 Sayı: 4, 1951-1965 pp.  2016(G. Okuyucu-Ergün ile birlikte).
 • “Müsadere ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ilişkisi üzerine kısa bir değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 65 Sayı: 4, 1967-1980 pp. 2016 (H. Toroslu ile birlikte).

Tebliğler

 • “Çocuk İhmali ve İstismarı”, Elsa, Ankara, 20.12.2006
 • “Çocuk Pornografisi”, Türk Ceza Hukuku Derneği, İstanbul, 02.04.2007
 • “Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Uygulaması, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Uşak Barosu, 20.06.2009
 • “Türkiye’de Finansal Suçlar”, Uluslararası Barolar Birliği-Ankara Barosu, Ankara, 25.09.2009
 • “The Embezzlement in Banking Law No. 5411”, Freie Universitat Berlin, 23.09.2009 Berlin, Almanya
 • “Hayata Karşı Suçlar-İnsan Öldürme Suçu”, İzmir Barosu, İzmir, 10.10.2009
 • Yakalama-Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı, “Güvenlik Hizmetleri Temel Kursu”, 06-20.10.2009, Ankara
 • “Yolsuzluklar”, Ankara Barosu, 09.12.2009, Ankara
 • “İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Yapma Suçları” , Ceza Hukuku Dergisi Etkinlikleri, İzmir Ceza Hukuku Günleri III, 5.3.2010, İzmir
 •  “Noterin Ceza Sorumluluğu”, İstanbul Noter Odası, 12-14.02.2010, Şile
 • “Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama”, Manisa Barosu, 06.03.2010, Manisa
 • “Yargı Bağımsızlığı”, Niğde Barosu, 10.04.2010, Niğde
 • “Anayasa Değişiklikleri”, Çayyolu Platformu, 18.04.2010, Ankara
 • “Uzlaşma-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması”, Antalya Barosu, 17.07.2010, Antalya
 • “Yargıtay 10. Ceza Dairesi Kararları”, Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Hukuku Sempozyumu, Yargıtay-Türk Ceza Hukuku Derneği, 15.01.2011, Ankara
 • “Adil Yargılanma Hakkı”, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 13.04.2011, Ankara
 • “Tutukluluk: Koruma Tedbiri mi Eziyet mi?”,  ELSA, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16.03.2011, Ankara
 • “Sanığın Siyasi Hakları”, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 09.05.2011, Ankara
 • “CMK-Güncel Gelişmeler”, Giresun Barosu, 30.05.2011, Giresun
 • “Tutukluluk Kararının Yüze Karşı Verilmesi”, 7. Geleneksel Ceza Hukuku Günleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 01.01.2011, İstanbul
 • “Temyiz”, Ankara Barosu Yasa İzleme Kurulu, 10.06.2011, Ankara
 • “Özel Yetkili Mahkemeler ve Adil Yargılanma Hakkı”, Yargıçlar ve Savcılar Birliği, 01.07.2011, Ankara
 • “Müstehcenlik”, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Sempozyumu, Ankara Barosu, 11.03.2013
 • “Ceza Hukuku Uygulamasında Adli Tıp Bilgisinin ve Tıbbi Bilirkişiliğin Önemi”, Tıp Fakültelerinde ve Hukuk Fakültelerinde Adli Tıp Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 1.10.2013
 • “Bireysel Başvurunun Ceza Muhakemesi Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Barosu, 7.10.2013
 • “Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının; Ceza, İdare, Tazminat ve Disiplin Hukuku Yönünden Sonuçları”, Ankara Barosu, 6.12.2013
 • “Bireysel Başvuru”, Ankara Barosu Mesleki Eğitim Toplantıları VII Konferans Bireysel Başvuru, 7.10.2013.
 • “Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Yürürlükteki Yasaların Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri Panel, 04.04.2014.
 • “Hekimin Cezai Sorumluluğu”, Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, 18.10.2014.
 • “İçgüvenlik Kanun Tasarısının Getirdiği Düzenlemeler”, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Panel, 19.12.2014.
 • “Ceza Muhakemesinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 12.02.2015.
 • “Nefret Suçları”, Nefret Söylemi ve Cinsiyet Ayrımcılığı, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü, 13.03.2015.“Ceza Muhakemesinde Güncel Gelişmeler, Sorunlar”, Avukatlık Haftası Etkinlikleri Eskişehir, 28.03.2015
 • “İstinaf Mahkemeleri”, Ankara Barosu Panel, 22.02.2016.
 • “Elkoyma”, 11. Ceza Hukuku Günleri, Koruma Tedbirleri ve Türk Anayasaları İle Yeni Anayasa Önerilerinde Koruma Tedbirlerine İlişkin Düzenlemeler, 1-3.06.2016.
 • “İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilme(me)si”, Ankara Barosu Panel, 04.04.2016.
 • “Düşünceyi İfade Özgürlüğü”, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Panel, 15.04.2016.
 • “Bilirkişilik Kanunu”, Ankara Barosu Panel, 10.05.2016.
 • “Türk Hukukunda Kayyum Müessesine İlişkin Güncel Sorunlar”, TEPAV, 24.06.2016.
 • “İstinaf Mahkemeleri”, Ankara Barosu Panel, 28.06.2016.
 • “5271 Sayılı CMK Açısından İstinaf Kanun Yolu”, Ankara Barosu Panel, İdari ve Adli Yargıda İstinaf Kanun Yolu, 03.11.2016.